Iluminace

Tiskový orgán Národního filmového archivu a Společnosti pro filmová studia

www.iluminace.cz

Čtvrtletník Iluminace, jediný domácí recenzovaný časopis pro vědeckou reflexi kinematografie, přináší po celou dobu své více než dvacetileté existence původní teoretické a historické studie, založené na originálním výzkumu českých i zahraničních badatelů. Každé číslo obsahuje rovněž překlady zásadních zahraničních textů dokumentujících soudobé trendy světového myšlení o filmu a dalších audiovizuálních médiích. Velký prostor je v Iluminaci věnován edici pramenů k dějinám (především české) kinematografie, stejně jako rozhovorům s významnými osobnostmi oboru. Zvláštní rubrika prezentuje probíhající výzkumné projekty. Jako každý akademický časopis i Iluminace obsahuje recenze domácí a zahraniční odborné literatury. Od roku 2004 tvoří jádro každého čísla monotematický blok textů, který mapuje dosud neprobádané nebo málo známé problémy z filmové teorie či historie. Od roku 2005 je většina monotematických bloků připravována ve spolupráci s hostujícími editory. Nově přibyla rubrika prezentující fondy Národního filmového archivu („Ad fontes“). Od roku 2011 jsou původní texty časopisu zveřejňovány také prostřednictvím fulltextové databáze EBSCO.

Nová témata:

V roce 2012 Iluminace chystá: Industrial Trends: Genre and the Movie Business (Richard Nowell), uzávěrka abstraktů: 30. červen 2011; Screen Industries in East-Central Europe, uzávěrka abstraktů: 30. duben 2012.

V roce 2013 Iluminace chystá: Film a opera (Petra Hanáková a Kateřina Svatoňová), uzávěrka 30. listopadu 2012; Filmový marketing (Marta Lamperová), uzávěrka 28. února 2013; Beyond ‘Malé, ale naše’: Czech and Slovak Cinemas as Transnational Cinema (Alice Lovejoy a Nataša Ďurovičová), uzávěrka 31 června 2013; Alexander Hackenschmied Mami a Mimi (Lucie Česálková), uzávěrka: 30. září 2013

Starší čísla:

V roce 2012 Iluminace již přinela: České a slovenské filmové hvězdy (Šárka Gmiterková); Počítačové hry jako expresivní médium (Jaroslav Švelch).

V roce 2011 Iluminace přinesla bloky textů zaměřené na tato témata: Film je jinde / Mimo prostor kina (Lucie Česálková); Archeologie médií v postmediální době (Kateřina Svatoňová); Žánrová produkce v zestátněných kinematografiích (Jaromír Blažejovský); Film a neuroestetika (Tereza Hadravová).

Ročník 2010: Filmová adaptace (Petr Bubeníček); Filmové studio: místo, podnik a pracovní svět; Trezorový film (Jindřiška Bláhová), Film a sociologie (Karel Čada).

Ročník 2009: Film v době vizuálních studií (hostující editoři Petra Hanáková a Václav Hájek), Český nonfikční film do roku 1945 (Lucie Česálková), Filmové představení v kině a mimo ně (Anna Batistová), Současné myšlení o animovaném filmu (Kateřina Surmanová).

Ročník 2008: Historie filmové recepce, Filmový exil, Populárně-vědecký film jako žánr mezi vědou a uměním, Postfeminismus a feministická filmová studia.

Iluminaci vydává Národní filmový archiv. Předplatné pro tuzemsko i zahraničí zajišťuje: A.L.L. Production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1. Iluminaci si lze objednat či zakoupit také na následující adrese: Národní filmový archiv – odbyt, Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1; e-mail: Stepanka.Erhartova@nfa.cz.

redakce:
Petr Szczepanik (šéfredaktor) / szczepan@phil.muni.cz
Lucie Česálková / lucie.cesalkova@gmail.com
Jan Hanzlík / hanzlikjan@seznam.cz
Ivan Klimeš / ivan.klimes@volny.cz

Tajemnice redakce:
Ivana Lukešová / ivana.lukesova@atlas.cz

Redakční rada:
Anna Batistová, Petr Bednařík, Petr Bilík, Karel Čada, Jana Dudková, Nataša Ďurovičová, Tereza Dvořáková, Mária Ferenčuhová, Petra Hanáková, Martin Kaňuch, Tomáš Lachman, Alice Lovejoy, Miroslav Marcelli, Petr Mareš, Petr Málek, Peter Michalovič, Pavel Skopal, Kateřina Svatoňová, Karel Thein, Vlastimil Zuska

Aktuální číslo

Téma: Počítačové hry jako expresivní médium
(hostující editor: Jaroslav Švelch)iluminace_2011_4

Články 
Markéta Štechová: Mytologie výjimečnosti jako produkční ideologie televizního seriálu Proč bychom se netopili 

Články k tématu
Jaroslav Švelch: Co nám říká hra. Teoretické a metodologické přístupy k počítačové hře jako expresivnímu médiu
Vít Šisler: Počítačové hry na Blízkém východě: procedurální rétorika a její role v utváření muslimské identity
Jan Miškov: Genealogie interaktivního textu: remediace literatury, divadla a filmu v Heavy Rain
 
Rozhovor
Jaroslav Švelch: Bílá místa na mapě herního designu. Rozhovor s Jakubem Dvorským a Jaroslavem Kolářem
Jana Rogoff: O nálezu v NFA, Michailu Cechanovském a filmové hrobařině. Rozhovor s Nikolajem Izvolovem a Sergejem Kaptěrevem

Edice a materiály
Jaroslav Švelch: Manifesty nezávislých herních vývojářů
Jason Rohrer: Herní design jako umění
Auriea Harvey - Michaël Samyn: Over Games

Ad Fontes
Jarmila Hurtová: Continental-Film (1937–1946)

Obzor
Petr Szczepanik: Scenáristovy dějiny normalizace (Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968‒1973))

Obzor – diskuze a polemiky
Zdeněk Holý: Film a neuroestetika – polemika nad pojetím tematického bloku Iluminace 4/2011
Tereza Hadravová: Na obranu neuroestetiky se entuziasmus nehodí – odpověď Zdeňkovi Holému

Projekty
Marek Jícha: Projekt Národní kino a nová terminologie v kinematografii

Iluminace

Podobně jako většinu důležitých pojmů nacházíme i „iluminaci“ již u Platóna: Popisuje tímto termínem zážitek – pro něho zjevně častý – náhlého porozumění, prozření, záplavy světla, které zalévá mysl dosud tápající v tmách. Platón se přidržuje analogie se světlem a klade korespondenci mezi viděním a věděním, světlem fyzikálním a světlem logu. Vyžaduje-li oko a předměty, které vidí, světlo, pak porozumění světu, mysl i řád věcí vyžadují světlo intelektu – iluminaci. Vyzdvižení ducha i skutečnosti do jasu, nutnost nazření celku ve světle rozumu, iluminace, bez níž nelze poznat pravdu, září z pochodně velkého Řeka dějinami. Životodárnou energii přijímají Augustin i Pseudo-Dionýsios, kteří chápou, že jen díky osvícení, jen viděním věcí i sebe samých ve světle stojících může bytost nadaná rozumem pochopit řád universa i své místo v něm.

Iluminace, vhled do podstaty věcí, není záležitostí chladného rozumu. Náhlé prozření zachvacuje celou bytost vidoucího, jež se hrouží v bezbřehý oceán veškerenstva. Světlo je katem stínu, ale současně i jeho matkou. Hra světel a stínů, pravdy a klamu, poznání a zla – co víc je život? A co víc je film? Je film jen iluze, mihotavé chvění falše a ploché zábavy, nebo jde analogie dále? Může být film iluminací v prapůvodním smyslu – odhalováním krásy, pravdy a dobra v podstatě lidské i v podstatě světa? ILUMINACE proto obrací kritický paprsek reflexe na film a jeho roli, na jeho historii, teorii i společenské souřadnice v přesvědčení, že v podstatě filmu je potence světelné síly – iluminace.

[Vlastimil Zuska]

Partneři