Ceny

Ceny udělované Českou společností pro filmová studia

Součástí aktivit České společnosti pro filmová studia je pravidelné udělování cen za vynikající výsledky ve filmové vědě a praxi. 


Ceny udělené v roce 2016

Cena iluminace za nejlepší vědeckou práci: 

 • Lucie Česálková: Atomy věčnosti: Český krátký film 30. až 50. let (NFA 2014)

Zvláštní ocenění Rodomíru D. Kokešovi za příspěvek k filmové gramotnosti v ČR 

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou magisterskou diplomovou práci: 

 • Jana Čížkovská: První den II.programu Československé televize (KFS FFUK v Praze)

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou bakalářskou diplomovou práci:

 • Zuzana Kubánková: Český film na prodej: Product placement v hraných koprodukcích České televize v letech 2013-2015 (UFAV MU v Brně)


Statusy cen:

Iluminace roku

Iluminace roku za studentské práce:

 • Ceny se udělují autorovi nejlepší filmovědné bakalářské diplomové práce a nejlepší filmovědné magisterské diplomové práce, která byla obhájena v uplynulém akademickém roce (v roce 2012 budou nominovány práce obhájené od listopadu 2011 do června 2012, od roku 2013 práce obhájené od září 2012 do září 2013 včetně). Na cenu může být nominován pouze student, který je členem CEFSu, nebo student, který práci obhájil na katedře či ústavu, jež je institučním členem společnosti.
 • O nominacích hlasuje rada CEFS na základě doporučení od zástupců jednotlivých institučních členů a širší členské základny. Z došlých nominací vybírá do 2. kola 5 prací za každou kategorii, z nichž pak dále vybírá jednoho laureáta.

  Cena se uděluje každoročně; rada má právo cenu neudělit.
 • Tato kritéria a podmínky a jejich případné změny schvaluje rada CEFS.

Doporučený harmonogram pro rok 2012 je následující: 

příjem nominací od členské základny bude probíhat od 30. 5. do 30. 9. každého roku. Do konce října vybírá rada 5 nominovaných pro každou kategorii. Výsledky druhého kola hlasování grémia, a tedy i laureáti ceny, budou vyhlášeny na pravidelné oborové konferenci pořádané v listopadu. 

Iluminace roku za vědeckou práci:

 • Cena se uděluje fyzickým osobám za vynikající vědeckou práci, která byla vadaná knižně vždy v uplynulých dvou kalendářních letech. Na cenu mohou být nominovány texty, které vznikly v prostředí českých filmových věd, stejně jako práce domácí i zahraniční, které se zabývají českým filmem a audiovizuálními médii. Preferováno je individuální autorství, v odůvodněných případech však může být cena udělena kolektivní monografii (v případě kolektivního díla získává cenu editor).
 • O udělení ceny hlasuje odborné grémium navrhované a volené radou CEFS, přičemž účast v grémiu je podmíněna nečlenstvím v radě. Rada CEFS, případně  členská základna, předkládají odbornému grémiu návrhy na možná udělení ceny, které však pro grémium nemusí být závazné. Průběh hlasování řídí tajemník z rady CEFS, který nemá hlasovací právo.
 • Cena se vyhlašuje jednou za dva roky; grémium má právo cenu neudělit.
 • Tato kritéria a podmínky a jejich případné změny schvaluje rada CEFS.

Doporučený harmonogram pro rok 2012 je následující: 

návrhy na oceněná díla obdrží odborné grémium do konce května, z nich bude nadále vybírat do užší nominace 3 kandidáty na získání ceny. Tato nominace bude zveřejněna do konce září. Výsledky druhého kola hlasování grémia, a tedy i laureát ceny, budou vyhlášeny na oborové konferenci pořádané v listopadu rouku.

Do odborného grémia byli v lednu roku 2012 jmenováni tito specialisté:

doc. Mgr. Jana Dudková, Ph. D. (Filmová a televízná fakulta, VŠMU Bratislava, Kabinet divadla a filmu SAV Bratislava)

PhDr. Milan Drápala (Ústav pro soudobé dějiny, Praha)

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK Praha)

PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (Katedra mediálních studií, Fakuklta sociálních věd Praha)

PhDr. Ondřej Sládek, Ph. D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno)

Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (Katedra mediálních studií, Fakuklta sociálních věd Praha)

Extase roku

cena za nejvýznamnější počin v oblasti filmu a audiovizuálních médií

 • Cena se uděluje za vynikající počin v oblasti filmu a audiovizuálních médií, který vznikl v každém kalendářním roce vždy mezi 1. říjnem uplynulého roku a 1. říjnem roku, ve kterém bude cena udělována.
 • Laureáta nominují všichni řádní členové společnosti; jednotlivé nominace posílají mailem koordinátorovi ceny.
 • Po uzavření nominací jsou všechny návrhy zveřejněny na internetu a následuje hlasování, kterého se opět účastní všichni řádní členové společnosti.
 • Cena se uděluje každoročně; společnost má právo cenu neudělit.
 • Tato kritéria a podmínky a jejich případné změny schvaluje rada CEFSu.

Doporučený harmonogram pro rok 2012 je následující: 

Do konce prvního říjnového týdne jsou odesílány nominace, které budou ihned po uzávěrce zveřejněny. Poté probíhá veřejné hlasování, přičemž výsledek hlasování grémia, a tedy i laureát ceny, budou vyhlášeny na oborové konferenci pořádané v listopadu.


Zahajovací ročník 2011 udělování cen proběhl takto:

Iluminace roku

    Se udělují v těchto kategoriích:

ceny za mimořádnou studentskou práci

 • Cena za nejlepší studentskou magisterskou práci obhájenou na jedné z kateder, jež je institučním členem společnosti
 • Cena za nejlepší či bakalářskou práci obhájenou na jedné z kateder, jež je institučním členem společnosti

Z došlých nominací  volí laureáty členové rady CEFS ve spolupráci s vedoucími jednotlivých členských kateder nebo s jejich zástupci. 

cena za mimořádnou vědeckou práci

 • Cena za nejlepší disertační práci napsanou členem CEFSu či obhájenou na jedné z kateder, jež je institučním členem společnosti
 • Cena pro akademické pracovníky za nejpepší (ne)publikovaný text 

Tato cena bude volena od roku 2012, a to odborným, interdisciplinárím grémiem.

Ceny udělené v roce 2011

První ročník udělování této ceny proběhl v listopadu roku 2011. Laureáti byli vyhlášeni v rámci mezinárodní konference Screen Industries in East-Central Europe pořádané CEFS ve dnech 11. až 13. listopadu 2011 v Brně. Součástí ceny pro každého laureáta byl poukaz na studijní pobyt dle vlastního výběru v hodnotě 10000 Kč.

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou magisterskou diplomovou práci: 

 • Markéta Lošťáková za práci nazvanou Role českých filmových, kulturních a společenských periodik při formování filmového publika v letech 1918-1930

Zvláštní ocenění získali:

 • Jakub Klíma za práci nazvanou: Krčemný biograf: Raná filmová kultura v Brně v letech 1896-1912
 • Radomír D. Kokeš za práci nazvanou: Teorie seriálové fikce: Model analýzy vyprávění a fikčních světů televizního seriál

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou bakalářskou diplomovou práci:

 • Soňa Morgenthalová za práci nazvanou Na shledanou na Strahově: Analýza ideologické reprezentace v československém sportovněpropagačním dokumentu (1945–1959)

Zvláštní ocenění získala:

 • Eliška Malečková za práci nazvanou Společně k dílu, společně k jídlu: Filmová propagace a dobové koncepty zdravého životního stylu v letech 1945–1959

Ceny udělené v roce 2012

Cena iluminace za nejlepší vědeckou práci: 

 • Petr Gajdošík (ed.): Markéta Lazarová (Casablanca 2010)

Zvláštní cena za akademickou práci: 

 • Zdeněk Hudec: Sam Peckinpah a jeho filmy (Casablanca: 2010)

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou magisterskou diplomovou práci: 

 • Hana Rezková: Budoucí rodiny v minulém čase: Strategie použití rodinného filmu v dokumentárních filmech (KFS FF UK, v Praze)

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou bakalářskou diplomovou práci:

 • Jakub Jiřiště: Proměny literárně dramatického vysílání ČST Praha v období konsolidace(KFS FF UK, v Praze)

Cena extase roku za nejvýznamnější počin v oblasti filmu a audiovizuálních médií: 

 • projekt Sci-fEAST: centrum pro výzkum populárních žánrů ve východoevropské kinematografii (KFS FF UK, v Praze)

Ceny udělené v roce 2013


Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou magisterskou diplomovou práci: 

 • Hana Květová: Film na vesnici - "Filmem k lidu": Reflexe filmových projekcína Sedlčansku 1945-1960

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou bakalářskou diplomovou práci:

 • Martin MišúrZpráva o stavu antikomunismu: Filmy Red Scare mezi aktuálním a fikčním světem

Cena extase roku za nejvýznamnější počin v oblasti filmu a audiovizuálních médií: 

 • projekt Sci-fEAST: centrum pro výzkum populárních žánrů ve východoevropské kinematografii (KFS FF UK, v Praze)


Ceny udělené v roce 2014

Cena iluminace za nejlepší vědeckou práci: 

 • Kateřina Svatoňová: Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru (Academia 2013)

Zvláštní cena za akademickou práci: 

 • Krystyna Wanatowiczová: Miloš Havel: Český filmový magnát (Knihovna Václava Havla: 2013)

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou magisterskou diplomovou práci: 

 • Eva Pjajčíková: "Kostlivec z cukrátek": Seriál První republika mezi různými koncepcemi kvality (UFV MUNI v Brně)

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou bakalářskou diplomovou práci:

 • Jiří Anger: Melodramatická imaginace a divadlo krutosti: V roce se třinácti úplňky (KFS FF UK, v Praze)

Zvláštní ocenění za filmovědnou bakalářskou diplomovou práci:

 • Daniel VondraRole filmového režiséra Františka Sádka v ilegální skupině "Za pravdu" (KDSF UPOL)

Cena extase roku za nejvýznamnější počin v oblasti filmu a audiovizuálních médií: 

 • přednášky Davida Bordwella v Praze


Ceny udělené v roce 2015

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou magisterskou diplomovou práci: 

 • Lucia Kajánková: Sexual Identity as Cinematic Subversion: The Discourse of New Queer Cinema (KFS FFUK v Praze)

Cena iluminace roku za nejlepší filmovědnou bakalářskou diplomovou práci:

 • Zuzana Černá: Poválečná „očista” v české kinematografii 1945–1946 (KFS FFUK v Praze)Partneři